Załoga G

Poniżej opisy różnych ślubów. Warto przeczytać o wszystkich, aby podjąć właściwe decyzje

Ślub cywilny

Ślub cywilny jest prawnym usankcjonowaniem związku małżeńskiego. Zawierany jest on w Urzędzie Stanu Cywilnego jednego z Państwa Młodych. Nie ma obowiązku zgłoszenia zamiaru zawarcia ślubu w drugim urzędzie. Zgodnie z Konkordatem wystarczy dopełnić kilku formalności, aby związek kanoniczny był uznany przez Polskie prawo (tzw. ślub konkordatowy). Istnieje jednak możliwość brania obu ślubów (cywilnego i kościelnego) oddzielnie.

Wymagane dokumenty:
 • w przypadku panny lub kawalera:
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • dowód osobisty do wglądu
 • w przypadku wdowy lub wdowca:
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
  • dowód osobisty do wglądu
 • w przypadku osób rozwiedzionych:
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję rozwodu
  • dowód osobisty do wglądu
 • w przypadku kobiety pomiędzy 16-tym a 18-tym rokiem życia:
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa
  • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa
 • w przypadku cudzoziemca:
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
  • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa
Terminy:
Minimum 31 dni przed planowanym terminem ślubu narzeczeni osobiście zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli zależy nam na konkretnej dacie czy godzinie, warto pomyśleć o tym nieco wcześniej i zarezerwować sobie ten termin.
Na ręce Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy złożyć pisemne zapewnienie, iż narzeczeni nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. W dniu zawarcia małżeństwa małżonkowie otrzymują odpisy.

Ślub konkordatowy

15 listopada 1998 roku została podpisana pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską tzw. Umowa Konkordatowa.
Zgodnie z tą ustawą wszystkie osoby wyznania rzymsko-katolickiego mają możliwość zawierania tylko jednego ślubu - kościelnego, a nie jak do tej pory dwóch - cywilnego i kościelnego (choć narzeczeni nadal mogą się zdecydować na rozwiązanie obowiązujące wcześniej). Niestety nie ominą Was wizyty w Urzędach Stanu Cywilnego.
Ślub konkordatowy zawierany jest najczęściej w parafii Panny Młodej lub Pana Młodego. Można jednak wziąć ślub w innym kościele, wymaga to jednak zgody własnej parafii.

Wymagane dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego:
 • w przypadku panny lub kawalera:
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • dowód osobisty do wglądu
 • w przypadku wdowy lub wdowca:
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
  • dowód osobisty do wglądu
Odpisy aktu urodzenia można pobrać tylko w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia. Istnieje możliwość przesłania odpisu z USC np. z innego miasta do urzędu w miejscu zamieszkania narzeczonej (narzeczonego). Należy wystąpić wtedy ze specjalnym wnioskiem w USC, w którym załatwiać będziemy resztę formalności.

Wymagane dokumenty w parafii:
 • dowody osobiste
 • świadectwa chrztu oraz świadectwa bierzmowania narzeczonych, które pobiera się z parafii chrztu
 • świadectwa nauki religii ze szkoły
 • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego
 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych i odbycia spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie o wygłoszeniu/wywieszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych - dokument o zapowiedziach wystawia parafia Panny Młodej. Pan młody zanosi formularz zapowiedzi do swojej parafii, który po 4 tygodniach, z odpowiednimi pieczęciami i podpisami odnosi do parafii narzeczonej
 • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych co najmniej 2 spowiedzi
Terminy:
Po wstępnym ustaleniu daty ślubu należy zarezerwować termin w kancelarii parafialnej, gdyż może się zdarzyć, iż dokładnie w tym samym dniu i o tej samej godzinie jest już zapisana inna para. Czasami należy tę datę potwierdzić w wyznaczonym przez księdza terminie. Do kancelarii waro się pofatygować z dużym wyprzedzeniem. Zależnie od ilości zawieranych w danej parafii ślubów, jak również panujących w niej zwyczajów, warto tam zajrzeć nawet 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu (w niektórych parafiach można to zrobić jeszcze wcześniej)

Przepisowo: na około 3 miesiące przed wyznaczonym terminem ślubu należy się zgłosić do kancelarii parafialnej i przedłożyć stosowne dokumenty - trzy pierwsze pozycje z listy "wymaganych dokumentów w parafii". Na ich podstawie urzędnik kościelny sporządzi tzw. "Protokół przedślubny" oraz "Zapowiedzi", które wygłaszane są w parafii narzeczonego i narzeczonej.

Jeżeli należycie do różnych parafii zawiadomienie o zapowiedziach oraz prośbę o nie w drugiej parafii musicie złożyć sami we własnym zakresie, gdyż nie zostanie ona przesłana automatycznie z parafii, w której będą odbywać się uroczystości. Po spisaniu protokołu przez 2 do 4 tygodni w parafiach Młodych głoszone są zapowiedzi.
Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi. Podczas spowiedzi przy konfesjonale zaznaczcie, że jest to spowiedź przedślubna, otrzymacie wtedy wpisy do stosownych formularzy, które w niedalekiej przyszłości trzeba złożyć w kancelarii parafialnej. Równocześnie jest to ostatni moment, aby rozpocząć uczęszczanie na kurs przedmałżeński, który z reguły trwa od 7 do 10 tygodni (o ile nie odbyliście go wcześniej, co jest udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem). W miastach warto zapytać o taki kurs w swojej parafii, ponieważ poszczególne parafie realizują kursy wymiennie i z reguły można w ten sposób znaleźć miejsce, gdzie można odbyć kurs w dogodnym terminie.

Ślub kościelny

Polskie prawo nie uznaje ślubu kościelnego. Oprócz niego należy wziąć ślub cywilny lub przedsięwziąć odpowiednie czynności, aby małżeństwo kanoniczne spełniało warunki ślubu konkordatowego.
Ślub kościelny jest najczęściej zawierany w parafii Pani Młodej, ale można go zawrzeć w parafii Pana Młodego lub nawet w zupełnie innej parafii. Wzięcie ślubu w innej parafii wymaga zgody własnej parafii.

Wymagane dokumenty:
 • dowody osobiste
 • świadectwo chrztu (nie starsze niż 3-miesięczne)
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu)
 • świadectwa nauki religii
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich - ukończenia lub uczestnictwa
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi (jeżeli głoszone były w innej parafii)
 • zaświadczenia o spowiedzi
Terminy:
Podobnie jak w przypadku ślubu konkordatowego, po wstępnym ustaleniu daty ślubu należy zarezerwować termin w kancelarii parafialnej. Warto o tym pomyśleć dużo wcześniej (nawet 6 i więcej miesięcy przed ślubem, co nie jest jednak jakimś formalnym wymogiem). Na około 3 miesiące przed wyznaczonym terminem ślubu należy się zgłosić do kancelarii parafialnej i przedłożyć stosowne dokumenty - cztery pierwsze pozycje z listy "wymaganych dokumentów". Na ich podstawie urzędnik kościelny sporządzi tzw. "Protokół przedślubny" oraz "Zapowiedzi", które wygłaszane są w parafii narzeczonego i narzeczonej.

Dalsza procedura wygląda podobnie jak w przypadku ślubu konkordatowego

Po wygłoszeniu zapowiedzi narzeczeni dostarczają do kancelarii zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi.
2 miesiące przed ślubem należy rozpocząć spotkania w poradni rodzinnej, które mogą trwać nawet 6 tygodni.

Inne szczegóły związane np. z wystrojem kościoła czy filmowaniem omawia się już bezpośrednio z księdzem lub ze wskazaną przez niego osobą.

Dzień przed ślubem narzeczeni po raz drugi przystępują do sakramentu spowiedzi. W dniu ślubu wszystkie pozostałe obowiązki w kancelarii parafialnej spoczywają na świadkach. Muszą oni dostarczyć do Zakrystii obrączki, akt ślubu sporządzony po ślubie cywilnym i kartki potwierdzające odbytą spowiedź.

Ślub mieszany

To ślub z osobą niewierzącą bądź innego wyznania. Nie wszystkie religie zezwalają na takie związki.
Judaizm nie dopuszcza ślubów mieszanych. Nie zgadzają się na nie wszystkie synagogi ortodoksyjne (taka jest w Polsce) większość konserwatywnych. Taki ślub możliwy byłby tylko w amerykańskiej synagodze reformowanej.
Kościół prawosławny zezwala jedynie na małżeństwa między chrześcijanami (konieczny jest akt chrztu), osoba nieprawosławna musi przedstawić zgodę swojego biskupa.
Podobne wymagania stawia kościół ewangelicko - augsburski, ale ponieważ dla ewangelików ślub nie jest sakramentem (inaczej w katolicyzmie i prawosławiu), margines swobody jest większy - wiele zależy od decyzji pastora.
W kościele rzymskokatolickim na ślub mieszany katolik zawsze musi otrzymać zgodę (dyspensę) biskupa. Na ogół występuje o nią proboszcz parafii, w której ma się odbyć ślub. Katolik musi oświadczyć, że "odsunie od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary", oraz przyrzec, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by dzieci wychować po katolicku.
Ślub mieszany nie powinien odbywać się na mszy świętej. Słowa przysięgi małżeńskiej są określone przez księgi liturgiczne i obowiązują wszystkich, osoba niewierząca pomija tylko słowa:
"Tak mi, Panie Boże, dopomóż".

Ślub z obcokrajowcem

Cudzoziemiec do Urzędu Stanu Cywilnego musi przynieść:
 • paszport
 • akt urodzenia (przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego)
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego (dostanie je w ambasadzie w swoim kraju, w odpowiedniku naszego USC)
Uwaga - niektóre kraje (np. USA) nie wydają takich zaświadczeń. Amerykanin musi się zwrócić do polskiego sądu rodzinnego o zgodę na zawarcie małżeństwa bez zaświadczenia (czeka się na nią ok.2-3 miesiące; musi ją przetłumaczyć tłumacz przysięgły)

Polak poza granicami:

Może zawrzeć małżeństwo w zagranicznym urzędzie satnu cywilnego lub przed polskim konsulem musi dotarczyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, które zdobedzie od kierownika USC wedle miejsca zamieszkania.

Należy podkreślić, iż wszystkie podane powyżej informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią podstawy prawnej.
Opisane powyżej procedury ślubu, jak również wymagane dokumenty mogą się nieco różnić zależnie od wybranej parafii jak również nieustannie zmieniających się przepisów prawa. Z tego powodu zawarte tu informacje należy bezwzględnie zweryfikować w USC i parafii, w których zamierzacie zawrzeć swój ślub (jeśli informacje tu zawarte okażą się odbiegać od zmieniającej się rzeczywistości będę wdzięczny za informacje o tych odstępstwach)

created by: artur tadel